top of page

SERVEIS

Fiscal

L'assessorament fiscal a societats i particulars constitueix una de les nostres especialitats.

 

 • Assessorament fiscal integral

 • Planificació fiscal

 • Assistència, representació i defensa davant dels òrgans de l'Administració Tributària (Inspecció, Gestió, Recaptació)

 • Sol·licitud de devolucions tributàries.

 • Declaracions de Renda i Patrimoni.

 • Impost sobre Societats.

 • Fiscalitat indirecta: IVA, transmissions patrimonials

 • Fiscalitat local: IAE, plusvàlua municipal

 • Fiscalitat immobiliària

 • Fiscalitat d'empresa familiar

 • Fiscalitat d'herències i donacions

 • Fiscalitat internacional: convenis doble imposició, expatriats i impatriats.

 • Exempció en  IRPF per treballs a l'estranger.

 • Declaració de béns a l'estranger.

 • Auditoria Fiscal

 • Fiscalitat fusions i escissions

 • Informes i opinions tècniques sobre matèries fiscals.

Comptable

A través d'un equip de professionals amb una sòlida formació comptable, col·laborem amb els nostres clients per aconseguir que la seva comptabilitat sigui l'eina de control i gestió que necessita.

 

 • Assessorament comptable

 • Comptabilitat general

 • Comptabilitat analítica i pressupostària

 • Preparació informes econòmics i financers

 • Valoració d'empreses

 • Auditoria comptable interna

 • Confecció i Dipòsit al Registro de Cuentas Anuales

 • Confecció i presentació telemàtica Libros Oficiales de Contabilidad

Laboral

L'àrea laboral del despatx compta amb una àmplia experiència en l'assessorament sobre qualsevol matèria de caràcter laboral així com la realització de tot tipus de tràmits davant de l'Administració Laboral.

 • Assessorament laboral

 • Elaboració de nòmines i assegurances socials

 • Aplicació i actualització de convenis i normes laborals

 • Tramitació altes, baixes i variacions laborals

 • Altes a autònoms i altres règims especials

 • Contractes de treball, pròrrogues i renovacions

 • Contractes i retribucions a directius

 • Assitència, representació i defensa davant dels òrgans de l'Administració laboral (Tesorería General Seguridad Social, Instituto Nacional Seguridad Social, Inspección de Trabajo)

 • Representació en actes de conciliació en el CMAC i procediments d'acomiadament

 • Informes despeses laborals. Indemnitzacions

 • Estudis retribució flexible. Beneficis socials

 • Auditoria laboral

Jurídic

Una de les darreres àrees incorporades, gràcies a la qual oferim al client un complet assessorament sobre diversos àmbits del dret:

 • Dret mercantil

 • Concursal

 • Processal - Civil

 • Dret Immobiliari

 • Dret de família

 • Dret successori

Serv-Jur
Ancla 1
Ancla 2
Ancla 3

Consultores de Organización Contable, S.L.   |   c/ Muntaner, 479, 1º 1ª   08021 Barcelona   |   +34 932 096 399   |   coc@consultoresbcn.com

© Consultores de Organización Contable S.L. Todos los derechos reservados

bottom of page